2014_Oksygenutviklingen og naturtilstanden i Horten Indre Havn

2014_Oksygenutviklingen og naturtilstanden i Horten Indre Havn

Kort sammendrag

Formålet med denne undersøkelsen var å rekonstruere den historiske oksygenutviklingen i Horten Indre Havn (HIH) over en lengre tidsperiode (noen hundre år) for å vurdere naturtilstanden på forskjellige vanndyp i bassenget. Undersøkelsen baserer seg på data fra fossile foraminiferfaunaer, samt geokjemiske og sedimentologiske analyser av daterte sedimentkjerner fra 8, 12 og 20 m vanndyp. Slike miljøstratigrafiske undersøkelser gjør det mulig å vurdere lokale, historiske forandringer i miljøtilstanden.

I denne rapporten definerer vi ‘naturtilstanden’ som tidsrommet før konsentrasjonene av total organisk karbon i sedimentene i HIH begynte å øke relativt til bakgrunnsnivået (stort sett tiden frem til midten av 1800-tallet). Foraminiferfaunaene og aldersdateringene tyder på at naturtilstanden i dypere deler av HIH-bassenget (? 12 m vanndyp) var ‘dårlig’ til ‘svært dårlig’ allerede i løpet av 1600-1700-tallet, dvs. at oksygenkonsentrasjonene i bunnvannet var kritisk lave før den generelle, industrielle forurensningsperioden startet. På 8 m vanndyp var naturtilstanden ‘moderat’ til ‘dårlig’ som følge av brakkvannsforhold, noe som karakteriseres av lavt artsmangfold. I løpet av 1980-tallet har tilstanden på 8 m vanndyp forandret seg til ‘svært dårlig’, sannsynligvis som følge av oksygensvikt i forbindelse med økt næringstilførsel.

Tilførselen av organisk materiale og miljøgifter til bassenget begynte å øke fra stabile bakgrunnsverdier da skipsbyggingsaktiviteten tok til på 1820-tallet. I motsetning til konsentrasjonen av miljøgifter som nådde maksimumsnivåer på 1960- og 1970-tallet for deretter å avta, forble TOC og oksygenforholdene ‘dårlige’ frem til i dag. Årsaken til dagens anoksiske forholdene i de dypere deler av HIH bassenget antas å være en kombinasjon av forurensningsbelastningen siden midten av 1800-tallet og de naturlige geomorfologiske og hydrografiske forholdene (nærmest innelukket basseng med grunne terskler og begrenset dypvannsfornyelse). Med dagens tilførsel av organisk materiale kombinert med begrenset dypvannsutskifting, er det ikke rimelig å anta at oksygenforholdene i HIH vil bedre seg på naturlig vis.

Last ned rapporten her: 2014_oksygenutviklingen-og-naturtilstanden-i-horten-indre-havn