Sammenstilling renseanlegg i medlemskommunene 2015

Generelt

Innsamlede opplysninger er i hovedsak hentet fra årsrapporter med supplerende opplysninger fra kommunene. Det er tidligere innhentet tilsvarende opplysninger for driftsårene 2006 og 2014. Årsrapportene er i hovedsak basert på 24 analyser pr. år. Man kan derfor ikke direkte sammenlikne årlige resultater.

Befolkning – bebyggelse

Medlemskommunene har til sammen ca. 675.000 innbyggere av disse er ca. 629.000 innbyggere tilknyttet kommunale eller interkommunale renseanlegg større enn 3000 pe. Dette gir en tilknytningsgrad på ca. 93,2 %. Resten er befolkninger er tilknyttet mindre renseanlegg eller har lokale løsninger.

Renseanlegg

Medlemskommunene har i dag 24 renseanlegg med kapasitet for over 3000 personekvivalenter (pe). Disse behandler som angitt ovenfor til sammen avløp fra ca. 629.000 innbyggere. I tillegg kommer avløp fra industri og næringsliv. Totalt behandlet disse anleggene i 2015 ca. 118 mill. m3 avløpsvann. Dette er i samme størrelsesorden som i 2006 og 2014.

Alvim renseanlegg i Sarpsborg

Renseprosesser

21 av de 24 anleggene er i dag såkalte primærfellingsanlegg der fosfor og partikler skilles ut ved bruk av fellingskjemikalier. Tønsberg RA, Solumstrand RA og Bekkevika RA er bygget med biologisk rensing for å tilfredsstille kravet til sekundærfelling.

Anleggene benytter i hovedsak jern- eller aluminiumsalter som fellingskjemikalie.

Størrelser og pe- belastninger

Anleggene er dimensjonerte for en hydraulisk pe-belastning, dvs dimensjonerende avløpsmengde fra befolkning, næringsliv og industri.  Anleggenes dimensjonerende belastning fordeler seg slik:

Størrelse (pe) Antall
>100.000 1
50. – 100.000 6
20. –  50.000 7
10. – 20.000 5
< 10.000 5

I følge den nye avløpsforskriften skal pe-belastningen på anleggene beregnes ut fra gjennomsnittlig tilførsel av organisk stoff beregnet som biologisk oksygenforbruk (BOF5) i maks. uke, hvor 1 pe er 60 gBOF5/døgn.

Les rapporten her:

https://www.ytre-oslofjord.no/rapporter/2017_sammenstilling-renseanlegg-i-medlemskommunene-2015/